Start
vereniging
Menkidz
fotos
kalender
contact

Huishoudelijk regelement

Zeeuws Vlaamsche Aanspanning

“ IN DE TRIEMN ”

Secretariaat

Fred Broos

Zandpad 8

4576 BR Koewacht

Telefoon 0114-361892 / 06 10757200

E-mail: indetriemn@zeelandnet.nl

vanuit Belgie (0031)114 361892

bankrekeningnr. 33 04 72909


HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Zeeuws Vlaamsche Aanspanning “ in de Triemn ”

Zeeuws Vlaamsche Aanspanning " in de Triemn " huishoudelijk regelement


art. 1 De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.


art. 2 Het bestuur, bestaande uit voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester

en 1 lid behartigt de dagelijkse gang van zaken.


art. 3 Met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in art. 4 der statuten is tot

aanneming als gewoon, jeugd- of buitengewoon lid van de vereniging vereist:

a. dat het aspirant- lid te goeder naam en faam bekent staat, zulks ter beoordeling van

het bestuur.

b. de verschuldigde contributie is voldaan.


CONTRIBUTIE

art. 4 Leden zijn verplicht hun contriibutie voor 1 april te voldoen daarna dient men € 5,-

boete te betalen en indien voor 1 juni niet aan deze verplichtingen is voldaan word het

lidmaatschap beëindigd.

Ereleden zijn generlei contributies of bijdragen verschuldigd.

art. 4a Tijdens ritten, evenementen, waarin personen die geen lid zijn van de vereniging op

uitnodiging van een lid deelnemen stelt dit lid zich aansprakelijk voor vergoeding bij

beschadiging c.q. vervreemding van verenigingsmateriaal.

art. 4b Tijdens deelname aan ritten, evenementen door leden van een andere vereniging kan

aan deze personen door de vereniging inschrijfgeld geëist worden.


VERKIEZINGEN BESTUUR

Art. 5 Verkiezingen van andere personen tot voorzitter dan op desbetreffende

kandidatenlijsten voorkomen is niet mogelijk.

Art. 6 De rest van het bestuur bestaande uit 4 personen wordt rechtstreeks gekozen door de

leden uit een voor deze functie op te maken voordracht.

Art. 7 De bestuursleden, als bedoelt in art. 9, worden telkens voor een tijdvak van 3 jaren

gekozen en herkozen.

Art. 8 De verdeling van de functies in het bestuur, uitgezonderd die van voorzitter

worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.


DE VOORZIENING IN GEVAL VAN ONTSTENTENIS VAN

BESTUURSLEDEN.

Art.9 In geval van ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als diens

plaatsvervanger op.

In geval van ontstentenis van de secretatis en/of penningmeester wijst het bestuur

diens plaatsvervanger aan.


VOORZIENINGEN IN GEVAL HET ONTSTAAN VAN TUSSENTIJDSE

VACATURES.

Art.10 Tussentijdse vacatures ontstaan in de functie van voorzitter en/of secretatis,

worden zo spoedig mogelijk aangevuld.


DE TAKEN VAN DE VOORZITTER, SECRETARIS EN PENNINGMEESTER.

Art.11 De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en van de

bestuursvergaderingen.

Hij draagt zorg voor de nakoming van de bepalingen van statuten en regelement.

Hij tekent met de secretaris de notulen en andere stukken waarop zijn

handtekening wordt vereist.

Art.12 De secretaris is belast met de zorg voor de notulen voor het jaarverslag, de

ledenlijst, de convocaties, voor het bestuur en de algemene ledenvergaderingen, de

correspondentie van de vereniging en het bestuur, het archief en wat tot de werkzaamheden

van de secretaris behoort.

Art.13 De penningmeester is belast met het innen der ontvangsten en de betalingen der

uitgaven van de vereniging.

Hij brengt tijdig voor de algemene ledenvergadering in het bestuur ter tafel een

onderwerp van zijn rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar

en een onderwerp en begroting van het komende jaar.

Zijn beheer wordt aan het einde van elk jaar gecontroleerd door een financiele

commissie van 2 personen, door de leden op de algemene ledenvergadering aan te

wijzen voor het komende jaar welke personen niet mogen behoren tot het bestuur,

welke commissie verslag doet van haar bevindingen op de algemene

ledenvergadering, die na goedkeuring de penningmeester decharge verleent voor zijn

gevoerd beheer over het betreffende verenigingsjaar.

Art.14 Met inachtneming van dienaangaande bepaalde in art. 15 der statuten wordt

gesteld: a. over zaken: met meerderheid van de mondeling uitgebrachte geldige

stemmen. b. over personen: met meerderheid van de schriftelijk uitgebrachte

stemmen.

Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Blanco en ongeldige

stemmen worden als niet uitgebracht geschouwd. Bij staking van stemmen zie

art:19 sub 5 en 6 van de statuten.


VERGADERINGEN OF BIJEENKOMSTEN

Art.15 Eenmaal per jaar, in de maanden januari of februari wordt een algemene

ledenvergadering gehouden.

Verder worden algemene ledenvergaderingen gehouden als het bestuur dit nodig acht

of binnen een maand nadat 5 of meer leden daartoe een met reden omkleed

verzoek hebben ingediend bij het bestuur.

Blijft het bestuur in gebreke binnen een maand deze vergadering te houden, dan

hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering uit te schrijven.

Art.16 Groepsbijeenkomsten c.q. commissiebijeenkomsten zullen worden geleid of

voorgezeten door een door het bestuur aangewezen bestuurslid, met kennis van

zaken. Op deze bijeenkomsten zullen hoofdzakelijk technische zaken besproken c.q.

behandeld worden.

Nieuwe voorstellen dienen te worden voorgedragen aan het hele bestuur.

Art.17 Het bestuur kan commissies in het leven roepen, welke onder haar verantwoording

meewerken aan de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging.

Ook niet bestuursleden kunnen in deze commissies zitting nemen.

Art.18 Het bestuur mag voor het aangaan van rechtshandelingen, of het doen van

investeringen, zijnde het bedrag als bedoeld in de statuten art.13 lid 3 sub 1, nooit

meer uitgeven dan 50% van de op 1 januari te verwachten contributie of meer dan

30% van het saldo op 1 januari van het lopende verenigingsjaar