Start
vereniging
Menkidz
fotos
kalender
contact

Statuten

STATUTEN

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Zeeuws Vlaamsche Aanspanning “in de triemn” .

2. Zij is gevestigd in Zeeuws Vlaanderen.

3. De vereniging is opgericht op 25 augustus 1981 en wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.


DOEL

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel;

A: de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de mensport in de ruimste zin des

woords met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen.

B: het rijden met het aangespannen paard; de beoefening van de menkunst , de instandhouding en het

gebruik van oude rijtuigen en koetsen en een doelmatig gebrdienst kunnen zijn aan de beoefening van de mensport, alsmede het

beleggen van bijeenkomsten en het houden van besprekingen.


SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING

Artikel 3.uik van het paard als trekdier te bevorderen.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

het organiseren van aangespannen wedstrijden , ritten , cursussen en lezingen, het gezamenlijk uitrijden ,

het geven van onderricht in de menkunst, het aanschaffen, onderhouden en exploiteren van materialen

en onroerende goederen die ten

De vereniging bestaat uit:

A: Leden en ere-leden;

B: Donateurs.


LEDEN

Artikel 4.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

2. Bij huishoudelijk regelement kunnen de leden in bijzondere categorieën worden ingedeeld.

3. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden.

4. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.


VERPLICHTING VAN DE LEDEN

Artikel 5.

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage , die door de algemene vergadering

wordt vastgesteld en die verschillend kan zijn naar gelang de categorie waarin een lid is ingedeeld.

2. Bij huishoudelijk regelement kunnen aan de leden speciale verplichtingen worden opgelegd, doch alleen

met betrekking tot het uitvoeren van taken ; welke nuttig of nodig zijn voor het goed functioneren van

de vereniging of voor een goed verloop van de verenigingsactiviteiten .

3. Van nieuwe leden kan een door de algemene vergadering nader te betalen entreegeld worden gevraagd.

4. Wanneer het lidmaatschap, om welke reden dan ook eindigt in de loop van een verenigingsjaar, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot

het betalen van een bijdrage te verlenen.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door de dood van het lid;

b. Door opzegging van het lid zelf;

c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden

aan de vereiste voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap kan laten voortduren;

d. Door ontzetting . deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten ,

regelementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het

einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst

toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van

de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot

ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de

kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en

hangende het beroep is het lid geschorst.


ERELEDEN

Artikel 7.

1. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging , op voorstel van het

bestuur, als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering; zij zijn daardoor lid van de

vereniging. Het desbetreffende besluit dient door de algemene vergadering genomen te worden met een

meerderheid van minimaal twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2. Ereleden hebben alle rechten verbonden aan het lidmaatschap,doch geen van de daaraan verbonden of te

verbinden verplichtingen.

3. Het erelidmaatschap eindigt in de gevallen als genoemd in art.6 lid 1 sub a, b en d.

4. Opzeggingen van het erelidmaatschap door het erelid kan te allen tijde geschieden door schriftelijke

kennisgeving aan het bestuur.

5. De ontzetting uit het erelidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze als waarop het wordt verleend.

6. Waar in de volgende artikelen wordt gesproken van leden, worden daaronder tevens verstaan de

ereleden,tenzij het tegendeel duidelijk blijkt of aangegeven is.


DONATEURS

Artikel 8.

1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met tenminste

een jaarlijkse door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage; behoudens deze bijdrage

hebben zij geen speciale verplichtingen jegens de vereniging.

2. Donateurs hebben geen van de rechten verbonden aan het lidmaatschap met uitzondering van het recht

om: a. aanwezig te zijn en het woord te voeren op de ledenvergaderingen;

b. alle verdere verenigingsactiviteiten bij te wonen.

3. Een donateur wordt als zodanig door het bestuur aanvaard.

4. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen ten alle tijden wederzijds door opzeggingen

worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar over het geheel

blijft verschuldigd.

5. Opzeggingen namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


BESTUUR

Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van 5; zij worden allen door de

algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het

bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 5 leden..

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht

door vijf of meer leden moet vòòr de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden

ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de

geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt,of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid

de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in

keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten


BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10.

1. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden in

onderling overleg verdeeld. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt., die door de

voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet

dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een

besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk regelement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de

besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 11.

1. Elk bestuurslid ook wanneer voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijden door de algemene

vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt

door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken

rooster van aftreding.De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt

benoemd,neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

b. Door bedanken.


BESTUURSTAAK

Artikel 12.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

3. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van leden en donateurs zijn opgenomen.

4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te

houden, dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

5. Het bestuur is verplicht de in het vorige lid alsmede de in art. 14 lid 3 genoemde bescheiden 10 jaar lang

te bewaren.


BESTUURSBEVOEGDHEDEN – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13.

1. Indien het aantal beneden 5 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig

mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open

plaatsen aan de orde komt.

2. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het

ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

1.onverminderd het bepaalde onder 11, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van

investeringen welke een door de alg. vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan;

1a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende

goederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is

begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. Het aangaan van dadingen;

e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen,

die geen uitstel kunnen lijden;

f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door

en tegen derden geen beroep worden gedaan .

4. Alleen de voorzitter tezamen met de secretaris, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

5. De penningmeester is gevolmachtigde van de vereniging tot het ontvangen van gelden en tot het

beschikken over de kas en de ten name van de vereniging geopende bank- en/of girorekeningen.


JAARVERSLAG REKENINGEN EN VERANTWOORDING KASCOMMISSIE

Artikel 14.

1. Het verenigingsjaar loopt van één Januari t/m 31 December.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,

behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en

verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 2 personen, die

geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en de

verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen

uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en de verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan de

commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan ten alle tijden door de algemene vergadering worden herroepen, doch

slechts door de benoeming van een andere commissie.


ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de

statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene. vergadering – de

jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar

bedoelde commissie;

b.de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c.voorziening in eventuele vacatures;

d.vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 13 lid 3 sub 1;

e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen in de algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen

van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek

binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan

door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de

vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.


BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

1. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt

schriftelijk aan de adressen van de leden en donateurs volgens het register bedoeld in artikel 12 lid 3

dan wel middels het clubblad. De termijn voor de oproep bedraagt minstens 7 dagen, de dag van

verzending en de dag van vergadering niet meegerekend.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in

artikel 20 en 21.


TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17.

1. Alle leden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben

geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Alleen leden en ereleden hebben stemrecht; zij brengen ieder 1 stem uit.

4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem niet bij volmacht uitbrengen.

5. Een lid mist stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of

aanverwanten in de rechte lijn betreffen.


VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18.

1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere

bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het

voorzittersschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld

en ondertekend. Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de

leden gebracht.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een

besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in eerste lid bedoeld oordeel de juistheid

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,

indien de oorspronkelijke stemmingniet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene

vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco en /of ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft

een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de

voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen,

dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde

herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de

personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op

wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan

wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer

kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,

beslist het lot op wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het

verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht

of één der stemgerechtigde zulks vòòr de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij

ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde

hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de

algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde

komende onderwerpen- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft

geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander

voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende

formaliteit niet in acht genomen.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 20.

1. in de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de

statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vòòr de vergaderingen een afschrift

van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering

wordt ingehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden met een meerderheid van

minimaal 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt. Tot

het doen verlijden van de acte is ieder bestuurslid bevoegd.


ONTBINDING

Artikel 21.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.Het bepaalde in

de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande,

dat aan het voorstel tot ontbinding dient te worden toegevoegd de motivering voor de ontbinding

alsmede bestemming van het batig saldo.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt niet aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid

waren, doch zal een bestemming worden gegeven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel

der vereniging.


HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Artikel 22.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regelement vaststellen.

2. Het huishoudelijk regelement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht

bevat, noch met de statuten.